گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه تبریز هادی

گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت

گواهی نامه های سیستم مدیریت کیفیت تبریز هادی

پروانه های کاربرد علامت استاندارد

پروانه های کاربرد علامت استاندارد در تبریز هادی

تاییدیه های شرکت توانیر

احراز حصول استانداردهای تولید از شرکت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران