سیم ها شامل سیم های افشان، سیم های نیمه افشان، سیم های میله ای و سیم خودرو می باشند. قیمت و خرید انواع سیم های تولیدی سیم و کابل تبریز هادی